Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

v zmysle článkov 15, 16, 17, 18, 20 a 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

 

Adresát (prevádzkovateľ):

Názov:

Adresa:

IČO:

 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

 

Žiadateľ(dotknutá osoba)

Titul, Meno, Priezvisko:

Korešpondenčná adresa:

E-mailová adresa:

 

Ďalšie údaje o dotknutej osobe, ak ich považujete za dôležité pre dohľadanie v systémoch prevádzkovateľa (dátum narodenia, osobné číslo zamestnanca a pod.):

 

 

(Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie  totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak Prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.)

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti: (vyznačiť jednu možnosť)

(Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.)

  • v listinnej forme o    e-mailom                           o ústne

Právo, ktoré si v zmysle Nariadenia EÚ dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje

(vyznačiť,  možnosť viacerých volieb)

  • článok 15- prístup k osobným údajom

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

  • článok 16- oprava a doplnenieosobných údajov
  • článok 17- výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

(zverejnené OU/nepotrebné OU/nezákonne spracúvané OU/OU spracúvané naúčely priameho marketingu/OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania;toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)

  • článok 18 -obmedzenie spracúvania osobných údajov

(počas opravy nesprávnych údajov, počas overenia či pri spracúvanípri výkone verejnej moci/na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku)

  • článok 20 -prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami

(pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby/zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou;neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi)

  • článok 21 - namietanie spracúvania osobných údajov

(pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu/ výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi/oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie/pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie)

 

Bližšie informácie k vašej žiadosti:

 

 

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe podľa článku 13 Nariadenia EÚ nasledujúce informácie:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v tejto žiadosti je Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu trvania účelu spracovania a po dobu trvania úložnej lehoty registratúrneho záznamu, ktorá je v zmysle Registratúrneho poriadku prevádzkovateľapäť rokov.

Účelom spracúvania týchto údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ má v súlade so Nariadením EÚ určenú zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov (ďalej len „zodpovedná osoba“).

Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba, prípadne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky voči ktorému má Prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť a príjemcovia, ktorým je Prevádzkovateľ povinný v zmysle článku 19 Nariadenia EÚ oznámiť opravu/vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právona poskytnutie informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené v Nariadení EÚ a tiež na webovej stránke prevádzkovateľa(v časti Ochrana osobných údajov).

 

Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv podľa Nariadenia EÚ“.

 

 

 

....................................................

Dátum a podpis dotknutej osoby

(žiadateľa)