Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

Bydlisko:

......................................................................................................................................

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a Anglers, s. r. o., Matičná ulica 905/2, 949 11 Nitra, IČO: 51 418 967, na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

 Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.

 

V .........................., dňa ....................

 

Podpis dotknutej osoby

 ...........................................