Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

 

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .........................................................................

Bydlisko: ........................................................................................................................

týmto žiadam Anglers, s. r. o., Matičná ulica 905/2, 949 11 Nitra, IČO: 51 418 967

/začiarknite o čo žiadate/

 

prístup k mojim osobným údajom (na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov);

 

opravu mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame);

vymazanie mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

prenos mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje v elektronickej forme ako súbor XML).

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

 rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;  

iným spôsobom: ......................................................

Poučenie: Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať o nápravu na súde. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

 V .........................., dňa ....................

 

Podpis dotknutej osoby :                                                             ...........................................